Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
69

Wan begi fu yepi

691Gi a tiriman fu a singigrupu fu a tempel. A mus singi a srefi fasi leki: Den Leili. Fu David.

2Tye Gado, ferlusu mi,

bika a watra doro te na mi neki kba.

3Mi e sungu gwe ini dipi tokotoko,

den futu fu mi no man firi gron.

Mi feni misrefi ini dipi watra,

bigi watra e hari mi tyari gwe.

4Mi weri fu kari,

mi sten gwe,

den ai fu mi kon swaki

fu a luku di mi e luku fu Gado.

5Den wan di no lobi mi srefsrefi,

sondro taki mi du den wan sani,

furu moro mi edewiwiri.

Furu de di wani kiri mi,

den feyanti fu mi di no de fu fertrow.

Noiti mi fufuru wan sani fu den,

ma den wani fu mi gi den sani baka.

6Tye Gado, Yu sabi a don fasi fa mi ben libi,

Yu sabi den sondu di mi du.

7Masra, MASRA fu ala sani,

no meki den di poti den fertrow na Yu tapu

kon na syen fu mi ede.

Tye Gado fu Israel,

no meki taki fu mi ede syen naki den wan di e suku Yu.

8Bika na fu Yu ede sma e afrontu mi,

fu syen mi no man opo mi ede.

9Mi de leki wan doroseisma gi den kondreman fu mi,

den eigi brada fu mi no sabi mi moro.

10Bika a lobi fu Yu oso e bron ini mi,

suma e afrontu Yu, e afrontu mi.

11Mi ben e krei te mi ben e faste,

ma sma ben teki mi e meki spotu,

12te mi ben weri mi lowkrosi,

den e koti odo gi mi.

13Na a bigi doro fu a foto srefi den e taki fu mi,

srefi drunguman e teki mi meki spotu nanga singi.

14Ma MASRA, na Yu mi e begi,

meki disi de wan ten pe Yu abi prisiri nanga mi.

Tye Gado, piki mi, fu a bigi lobi fu Yu,

sori mi taki mi kan bow na Yu tapu èn ferlusu mi.

15Hari mi puru ini a tokotoko fosi mi sungu gwe,

meki mi kmopo ini a anu fu den di no lobi mi,

puru mi ini a dipi watra.

16No meki bigi watra srepi mi tyari gwe,

no meki mi sungu gwe ini dipi tokotoko,

no meki mi saka go ini dedekondre.

17Tye MASRA, piki mi, bika a lobi fu Yu bigi,

drai luku mi baka, ini Yu bunfasi.

18No kibri Yu fesi gi Yu knekti,

ma piki mi es'esi,

bika mi e frede sote.

19Kon na mi, poti mi fri,

ferlusu mi fu mi feyanti.

20Yu sabi a syen di mi e nyan,

a afrontu di den e afrontu mi,

a spotu di den e spotu nanga mi,

ma Yu sabi ala den sma tu di e pina mi.

21A afrontu di den e afrontu mi

meki mi lasi ati,

mi no sabi moro san fu du.

Mi ben howpu fu wan sma sori mi sari-ati,

ma not'noti,

mi ben howpu fu sma kon trowstu mi,

ma mi no si no wan.

22Den feyanti fu mi gi mi nyanyan nanga bita dresi na ini,

di watra ben kiri mi den gi mi asin fu dringi.

23Meki a nyanyan di den e nyan na den fesa fu den tron den strafu,

meki a de wan sani fu fanga den sma di den kari kon.

24Breni den, fu den no man si moro,

meki den futu frekti fu têgo te den e waka.

25Strafu den nanga atibron,

no meki den lon gi a faya atibron fu Yu.

26Meki a tanpresi fu den tron wan broko pranasi,

no meki no wan sma tan na libi ini a kampu fu den.

27Bika den e pina den wan di Yu strafu,

den e hebi a pen moro gi den sma di Yu naki.

28Teri ala den ogri di den du,

èn no gi den pardon fu no wan fu den.

29Figi a nen fu den puru ini a buku fu libi,

no meki a de makandra nanga di fu den sma di e libi bun ini Yu ai.

30Mi na wan mofinawan

nanga hebi pen,

tye Gado, ferlusu mi,

poti mi na wan presi pe noti no kan miti mi.

31Mi sa prijse a nen fu Gado nanga wan singi,

gi En grani nanga wan switi singi.

32Dati sa gi MASRA moro prisiri,

dan fu tyari meti leki ofrandi,

dan den bulu di fiti fu tyari leki ofrandi.

33Den sma di trawan e si leki noti sa si dati

èn den sa prisiri,

den di e suku Gado, sa kisi howpu baka.

34Bika MASRA e yere den mofinawan,

A no e poti a pipel fu En di de na strafu na wan sei.

35Heimel nanga grontapu mus gi En grani,

den se nanga ala san e libi na den ini.

36Bika Gado sa ferlusu Sion,

A sa bow den foto fu Yuda baka.

A pipel fu En sa go libi drape èn teki en abra.

37Den pikin fu den di e dini En, sa kisi en gi densrefi,

den di lobi a nen fu En, sa libi drape.

70

Wan begi gi es'esi yepi

701Gi a tiriman fu a singigrupu fu a tempel. Fu David. Fu Gado kan memre.

2Tye Gado, kon ferlusu mi es'esi,

tye MASRA, kon es'esi fu yepi mi.

3Meki syen naki den sma di e suku fu kiri mi,

meki taki den no man opo den ede fu syen,

meki den sma di e angri fu ogri miti mi,

hari go nanga baka,

meki den tron spot'popki.

4Den di e bari lafu fu mi ede,

mus drai den fesi fu syen.

5Ma meki ala sma di e suku Yu

breiti èn abi prisiri.

Meki den wan di e angri fu Yu ferlusu den,

tan taki: “Gado bigi.”

6Tye Gado, mi na wan mofinawan èn mi pôti

ma kon yepi mi es'esi,

Yu na mi Yepiman nanga mi Ferlusuman,

tye MASRA, no draidrai fu yepi mi.

71

A begi fu wan owru man

711Tye MASRA, na Yu mi e kibri,

noiti no meki mi kon na syen.

2Yepi mi èn ferlusu mi,

bika na Yu e du sani nanga leti,

arki a begi fu mi,

èn ferlusu mi.

3Yu na a Trangawan pe mi e kibri

wan kibripresi pe mi kan go ala ten.

Yu ben teki a besroiti fu ferlusu mi,

bika na Yu na a Trangawan,

mi tranga kibripresi.

4Tye Gado, puru mi ini anu fu den ogri-ati sma,

ini a makti fu den takruwan,

nanga den di e du sani nanga tranga.

5Tapu Yu mi e howpu,

Masra MASRA, tapu Yu mi poti mi fertrow,

sensi mi ben yongu ete.

6Na tapu Yu mi ben bow,

sensi di mi kmoto ini mi m'ma bere,

na Yu ben yepi mi

di mi ben de ini mi m'ma bere ete,

na gi Yu mi sa singi ala ten.

7A libi fu mi ben de wan eksempre gi furu,

na Yu ben de a tranga kibripresi fu mi.

8Heri dei mi e gi Yu grani,

èn taki fa Yu bigi.

9No poti mi na wan sei now di mi kon owru,

no gwe libi mi now di mi kon swaki.

10Den feyanti fu mi e taki fu mi,

den wan di wani kiri mi

e kruderi makandra.

11Den taki: “Gado gwe libi en,

un kan go na en baka now,

un kan grabu en now,

bika a no abi no wan sma fu ferlusu en.”

12Tye Gado, no tan fara fu mi,

mi Gado, kon es'esi kon yepi mi.

13Den sma di e suku fu kiri

meki den kisi syen,

meki den dede gwe,

Den sma di e angri fu bigi ogri miti mi,

meki den tron spot'popki,

meki syen naki den.

14Mi sa tan howpu na Yu tapu,

mi sa gi Yu grani moro nanga moro.

15Mi sa taki fa Yu e du sani na tapu wan leti fasi,

mi sa taki heri dei fu a ferlusu di Yu tyari,

a furu moro leki mi kan taki.

16Mi sa ferteri fu den bigi wroko, di Masra MASRA du,

mi sa taki fu Yu wawan,

fa Yu e du sani nanga leti.

17Gado, sensi di mi yongu Yu e gi mi leri,

dat' meki te tide mi e ferteri fu den wondru fu Yu.

18Tye Gado, no gwe libi mi dan,

now di mi kon owru,

now di mi wiwiri kon weti.

Dan mi kan ferteri pikin nanga bakapikin,

fu a krakti fu Yu.

19A du di Yu e du sani na tapu wan leti fasi,

psa marki,

Yu du bigi sani.

Gado, no wan no de leki Yu.

20Yu meki mi psa furu benawtu,

furu ogri miti mi,

ma Yu o meki mi libi baka,

Yu o hari mi kon na loktu baka,

puru mi na ini a dipi fu grontapu.

21Yu sa meki mi kisi moro grani leki san mi ben abi,

Yu sa trowstu mi baka.

22Dan mi sa prijse Yu nanga harp,

fu a bow di mi kan bow na Yu tapu, mi Gado,

mi sa singi gi Yu nanga citer,

Santawan fu Israel.

23Mi sa prisiri te mi e singi gi Yu,

mi sa singi nanga ala sani di de ini mi,

fu di Yu ferlusu mi.

24Heri dei mi sa taki fa Yu e du sani nanga leti,

bika den sma di ben e angri fu bigi ogri miti mi,

kon na syen.