Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
16

Den skarki nanga a atibron fu Gado

161Dan mi yere wan tranga sten kmopo ini a tempel di taigi den seibi engel taki: “Un go kanti den seibi skarki nanga a faya atibron fu Gado na tapu grontapu.” 2Dan a fosi engel go kanti san ben de ini en skarki na tapu grontapu. Ne wan lo takru kundukundu leki butsweri opo na den sma skin di ben abi a marki fu a meti èn di ben e anbegi a bigi popki fu en.

16:2
Eks 9:10
3Baka dati a di fu tu engel kanti san ben de ini en skarki go ini a se. Ne a se tron pori brudu, èn ala sani san ben e libi ini a se dede. 4Dan a di fu dri engel kanti san ben de ini en skarki go ini den liba nanga den presi pe watra e kmopo ondro gron. Ne ala den watra disi tron brudu.
16:4
Eks 7:17-21
Psa 78:44
5Dan mi yere a engel di ben abi makti abra den watra, taki: “Santa Gado, Yu di de èn di ben de, Yu e du sani tapu wan leti fasi fu di Yu koti a krutu sowan fasi. 6Bika den ben kiri den sma fu Yu nanga den profeiti meki a brudu fu den lon. Dan now Yu gi den brudu fu den dringi. A bun gi den!” 7Dan mi yere a altari taki: “Iya, Masra Gado di abi Ala Makti, den krutu san Yu e koti, den e koti nanga leti èn Yu no e meki fowtu.” 8Dan a di fu fo engel kanti san ben de ini en skarki go na tapu a son. Ne a son kisi makti fu bron libisma leki faya. 9Den sma ben e losi ini a son, fu di a ben kon moro faya. Dan den bigin afrontu Gado di abi a makti abra den strafu disi. Ma den no drai den libi fu gi En grani. 10Baka dati a di fu feifi engel kanti san ben de ini en skarki go tapu a kownusturu fu a fosi meti. Ne a heri kondre pe a ben e rigeri kon dungru. Den sma bigin kaw den tifi fu a skin-ati san den ben abi.
16:10
Eks 10:21
11Den afrontu a Gado fu heimel fu a skin-ati san den ben abi, nanga fu den takru kundukundu san ben opo na den skin. Ma den no drai den libi fu tapu nanga den wroko san den ben e du. 12Dan a di fu siksi engel kanti san ben de ini en skarki go ini a bigi Eufratliba. Ne a heri liba kon drei, èn so wan pasi ben kon meki gi den kownu san e kmopo kon fu a sei pe a son e opo.
16:12
Yes 11:15
13Dan mi si dri takruyeye di gersi todo: wan kmopo ini a mofo fu a bigi kaiman, wan trawan kmopo ini a mofo fu a fosi meti, èn ete wan trawan kmopo ini a mofo fu a falsi profeiti. 14Den dri takruyeye disi na yeye fu didibri. Den e meki den sma si marki, èn den e go na den tiriman fu heri grontapu fu tyari den kon na wan, fu go feti tapu a bigi dei fu Gado di abi Ala Makti.

15“Luku, Mi sa kon leki wan fufuruman, sondro fu un sabi. A sma di de na ai, èn di abi en krosi klar'klari fu weri, na wan blesi sma. Bika na so a no sa abi fu waka nanga sososkin fu sma si en syen.”

16:15
Mat 24:43-44
Luk 12:39-40
Kon na krin 3:3

16Den takruyeye disi tyari den tiriman fu grontapu kon makandra na a presi san den e kari ini Hebrewtongo: Harmagedon.

16:16
2Kow 23:29
Sak 12:11
17Dan a di fu seibi engel kanti san ben de ini en skarki go ini a loktu. Ne wan tranga sten taki kmopo fu a tempel, pe a kownusturu de. A taki: “A kba!” 18Dan faya bigin koti èn mi yere sten. Dondru bari èn a gron seki bun hebi. Fu sensi di sma e libi na grontapu, noiti bifo a gron ben seki so hebi. Na so hebi a gron ben seki.
16:18
Kon na krin 8:5
11:13,19
19Dan a bigi foto Babilon broko na dri pisi, èn den foto fu den folku broko fadon. Na so Gado memre Babilon. A meki a dringi fu a kan pe a win fu a faya atibron fu Gado ben de.
16:19
Yer 25:15
20No wan eilanti èn no wan bergi ben de fu si moro.
16:20
Kon na krin 6:14
21Bigi tranga pis'pisi-ijs san ben wegi fotenti kilo ben fadon kmopo fu heimel kon tapu den sma. Dan den sma bigin afrontu Gado fu a strafu disi ede, bika a strafu ben hebi srefsrefi.
16:21
Eks 9:23
Kon na krin 11:19

17

A bigi motyo di sidon na tapu wan meti

171Dan wan fu den seibi engel di ben abi den seibi skarki, kon na mi. A taigi mi taki: “Kon, dan mi sa sori yu fa Gado o krutu a bigi motyo, di e sidon krosbei fu furu liba.

17:1
Yer 51:13
2Nanga a bigi motyo disi den kownu fu grontapu ben e motyo, èn a win fu den takru lostu fu en ben drungu den sma di e libi na grontapu.”
17:2
Yes 23:17
Yer 51:7
3Dan a Yeye fu Gado kon na mi tapu, èn a engel tyari mi go ini wan dreisabana. Drape mi si wan uma sidon tapu wan redi meti. A meti disi ben abi seibi ede nanga tin tutu. Tapu en heri skin sani ben skrifi san e afrontu Gado.
17:3
Kon na krin 13:1
4A uma ben weri dungru lila nanga redi krosi, èn a ben weri bun furu gowtu sani, diri ston nanga parelkrara. Ini en anu a ben hori wan gowtu kan san ben lai nanga groskin sani èn nanga a syen fu den takru lostu fu en.
17:4
Yer 51:7
5Wan nen ben skrifi na en fes'ede san de wan kibritori. A skrifi taki: “A bigi foto Babilon. A mama fu ala motyo nanga ala groskin sani fu grontapu.” 6Dan mi si taki a uma ben drungu fu a brudu fu den sma fu Gado, èn fu a brudu fu den sma di kotoigi fu Yesus. Di mi si en, mi ben ferwondru srefsrefi. 7Dan a engel aksi mi taki: “Fu sanede yu ferwondru? Mi sa taigi yu san na a kibritori fu a uma nanga a meti tapu san a e sidon, a meti nanga den seibi ede nanga den tin tutu. 8A meti san yu si ben de na libi, ma now a dede. Ma a sa opo kmopo ini a olo san no abi gron fu kisi en strafu fu têgo. Den sma di e libi na grontapu sa ferwondru te den si a meti, bika a ben e libi, èn a ben dede now, ma a e libi baka. Ala den sma di nen no skrifi ini a buku fu libi sensi bifo grontapu ben meki, na den sa ferwondru.
17:8
Dan 7:7
Psa 69:29
Kon na krin 11:7

9Wan sma mus abi koni fu ferstan a sani disi: Den seibi ede na seibi bergi tapu san a uma e sidon. 10Den seibi ede na seibi kownu tu. Feifi fu den no de moro, wan fu den de kownu now, èn a trawan mus tron kownu ete. Te a kon, a sa rigeri fu wan syatu pisten nomo. 11A meti san ben libi, ma di dede now, na wan kownu tu, a di fu aiti. A de wan nanga den seibi trawan, èn a o kisi en strafu fu têgo. 12Den tin tutu san yu si, na den tin kownu di no e rigeri ete leki kownu. Ma den o kisi makti fu rigeri leki kownu fu wan syatu pisten makandra nanga a meti.

17:12
Dan 7:24
13Ala den tin kownu disi abi a srefi prakseri, èn den o gi a meti a makti fu den nanga a leti san den abi fu rigeri. 14Den o feti nanga a Lam, ma a Lam o wini den, bika En na Masra fu ala masra, nanga Kownu fu ala kownu. Den sma di e waka na En baka, na den sma di Gado ben kari èn teki gi Ensrefi, èn di e tan bribi ini En.” 15Dan a engel taigi mi moro fara taki: “Den furu liba san yu ben si krosbei pe a motyo sidon, na den folku. Den na a bigi grupu sma di e taki ala sortu tongo ini den difrenti kondre. 16Den tin tutu san yu si, nanga a meti, den no o man si a motyo na ai. Den o puru ala sani san a abi, èn den o poti en nanga sososkin. Den o nyan en meti, èn den o bron en nanga faya. 17Bika Gado poti en ini den prakseri fu du san En wani. Leki wan man den o gi a makti fu den na a meti, te leki den sani san Gado ben taki kon psa. 18A uma di yu ben si, na a bigi foto san abi makti abra ala den kownu fu grontapu.”

18

Babilon fadon

181Baka dati mi si wan tra engel e saka kmopo fu heimel. A engel disi ben abi bigi makti, èn a brenki di a ben e brenki, ben e krin heri grontapu. 2Ne a bari nanga tranga sten taki: “A fadon! A bigi foto Babilon fadon! Now a tron wan nesi fu den didibri, nanga wan kibripresi fu ala den takruyeye. A tron wan tanpresi fu tingifowru nanga ala den sortu fowru disi san sma no wani srefsrefi.

18:2 a
Yes 21:9
Yer 51:8
Kon na krin 14:8
3Bika a ben drungu ala den folku nanga a win fu den faya takru lostu fu en. Den kownu fu grontapu ben motyo nanga en, èn den bai nanga seriman fu grontapu ben kon gudu fu di a ben gridi fu abi furu diri sani.”
18:3
Yes 23:17
Yer 51:7

4Dan mi yere wan tra sten taki kmopo fu heimel taki: “Mi folku, un kmopo na ini Babilon, fu un no teki prati ini den sondu fu en, èn fu un no kisi den strafu fu en.

18:4
Yes 48:20
Yer 50:8
51:6,45
5Bika den sondu fu en kon so furu tak' den doro te na heimel, èn Gado memre den ogri sani san a du.
18:5
Gen 18:20-21
Yer 51:9
6Du nanga en soleki fa a ben du nanga trawan. Den sani san a ben du, yu mus du tu tron moro furu nanga en. Yu mus meki a win san de ini a kan fu en, a win san a ben gi trawan fu dringi, tu tron moro tranga fu ensrefi dringi.
18:6
Psa 137:8
Yer 50:29
7Na a fasi fa a ben opo ensrefi èn libi bigi, na sowan fasi yu mus pai en baka nanga pina èn sari. Bika a e taki na ini en ati taki: ‘Mi e sidon na tapu a kownusturu e rigeri. Mi no de leki wan uma di masra dede kba, èn mi no o sabi san na row.’
18:7-8
Yes 47:7-9
8Na dat' meki ala den strafu fu en o kon tapu wán dei: siki, sari nanga angriten. A o bron nanga faya, bika Masra Gado di krutu en, abi bigi makti.”

9Den kownu fu grontapu di ben motyo nanga en, èn di ben libi bigi nanga en, o krei. Den o dyeme fu en ede te den si a smoko fu a faya san e bron en.

18:9-10
Ese 26:16-17
10Den o tan farawe fu en, fu di den e frede fu a pina san miti en, èn den o taki: “Sari, sari gi a bigi foto Babilon! Sari gi a foto di ben abi sowan makti! Bika ini wan syatu pisten yu kisi yu strafu.” 11Den bai nanga seriman fu grontapu o krei èn sari fu en ede, bika sma no e bai den lai fu den moro:
18:11-19
Ese 27:25-36
12sani soleki gowtu, solfru, diri ston nanga parelkrara, ala sortu moi diri krosi nanga ala sortu udu san e smeri switi. Den no e bai den sani san meki fu asaw tifi nanga diri udu, nanga den sani san meki fu kopro, isri nanga marmer. 13Sma no e bai kaneri, spesrei, switismeri, mirre nanga wierook, win, oli, blon, nanga tarwe tu.18:13 Tarwe na wan sani nanga san den e meki blon. Den no e bai buriki, skapu, asi nanga asiwagi moro. Èn den man di e bai èn seri sani no man seri libisma leki srafu moro. 14Den o taki: “Babilon, yu lasi ala den bun sani san yu ben angri fu kisi. Ala den moimoi diri sani fu yu, yu lasi den, èn noiti moro yu o feni den.” 15Den bai nanga seriman di ben seri den sani disi èn di kon gudu fu Babilon, o tan tnapu farawe fu di den e frede a pina san miti en. Den o krei, den o sari, 16èn den o taki: “Sari, sari gi a bigi foto! A ben de leki wan umasma di e weri moi diri krosi nanga gowtu sani, diri ston nanga parelkrara. 17Ma ini wan syatu pisten a bigi gudu disi lasi gwe.”
18:17
Yes 23:14

Ibri kapten fu sipi, ibri matrosi, den tra sma di de na tapu den sipi, nanga den sma di e feni den deibrede na tapu se, den alamala o tan tnapu farawe. 18Te den o si a smoko fu a faya san e bron a foto, den o bari taki: “No wan foto ben bigi leki Babilon!”

18:18
Ese 27:32
19Dan den o bigin sari èn krei. Den o fringi santi go na tapu den ede fu sori taki den e sari. Den o bari taki: “Sari, sari gi a bigi foto! Bika ini wan syatu pisten a foto broko. Ala den sma di ben abi sipi na tapu se ben kon gudu doro den gudu fu en.” 20Unu di de na ini heimel, un prisiri fu en ede. Un prisiri tu, sma fu Gado, boskopuman fu Yesus, nanga profeiti. Bika Gado strafu Babilon fu a sani san a ben du nanga unu.
18:20
Deu 32:43
Yer 51:48

21Dan wan tranga engel teki wan bigi ston san ben gersi a ston nanga san den e mara tarwe, dan a fringi en go na ini se. A taki: “Na so den o fringi a bigi foto Babilon trowe, èn noiti moro a sa opo baka.

18:21
Yer 51:63-64
Ese 26:21

22Noiti moro poku sa de fu yere ini yu Babilon,

no wan sma di e prei gitara,

no wan sma di e singi,

no wan sma di e prei froiti

noso sma di e bro tutu.

No wan bun wrokoman o de fu feni moro,

èn no wan miri o de fu yere moro na ini Babilon.

18:22-23
Yes 24:8
Yer 7:34
25:10
Ese 26:13

23A faya fu lampu no o de fu si moro ini yu,

èn no wan trowfesa o de moro.

Bika na den bai nanga seriman fu yu

ben de den bigiman fu grontapu.

Yu ben kori ala folku tu

nanga a tofruwroko di yu du.

24Na Babilon de frantwortu fu a dede fu den profeiti, nanga den sma fu Gado, nanga ala den tra sma di den kiri na grontapu.”
18:24
Yer 51:49