Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
4

Abraham na wan eksempre gi wi

41San wi leki Dyusma mus taki fu wi afo Abraham dan? 2Efu Abraham ben du wan sani fu kon bun ini Gado ai, dan a ben kan meki bigi. Ma na Gado a no ben abi no wan sani fu a ben kan meki bigi. 3Bika a skrifi ini a Santa Buku taki: “Fu di Abraham bribi Gado, meki Gado si en leki wan sma di bun ini En ai.”

4:3
Gen 15:6
Gal 3:6
4Wan sma di wroko e kisi pai fu di a wroko fu en. Den no e pai en fu di den wani sori en den bun-ati. 5Ma efu wan sma poti en fertrow tapu Gado di e meki sondusma kon bun nanga En, dan Gado e si sowan sma leki wan sma di bun ini En ai. Bika a sma dati no du noti nanga en eigi krakti. 6David srefi ben taki tak' a sma di Gado e si leki wan sma di bun ini En ai, sondro fu a sma wroko fu en, na wan blesi sma. 7A skrifi taki: “Den sma di kisi pardon fu den ogri di den du, nanga den sma di Gado no e luku den sondu fu den moro na blesi sma.
4:7-8
Psa 32:1-2
8A sma fu san MASRA no e teri den sondu fu en moro, na wan blesi sma.” 9Un taigi mi now: Gi suma a blesi disi de? Soso gi den sma di besnei, noso gi den sma di no besnei tu? Bika wi e taki fu Abraham tak' fu di a bribi meki Gado si en leki wan sma di bun ini En ai. 10Ma oten a sani disi psa? Fosi Abraham besnei, noso bakaten? A psa fosi a ben besnei. 11Abraham ben kisi a kotimarki disi bakaten leki wan stampu tak' a kon bun ini Gado ai, fu di a ben bribi Gado di a no ben abi a kotimarki ete. Tapu a fasi disi Abraham tron a afo fu ala sma di e bribi, awinsi den no besnei. Dan Gado e si den leki sma di bun ini En ai.
4:11
Gen 17:10
12Abraham tron a afo tu fu ala sma di besnei. Ma den no mus besnei wawan, den mus abi a srefi bribi tu di wi afo Abraham ben abi fosi a ben besnei.

Abraham kisi a pramisi fu Gado fu di a bribi

13A no fu di Abraham ben hori a wèt meki Gado pramisi en nanga den bakapikin fu en taki den o kisi a grontapu disi. Ma fu di a ben bribi meki Gado si en leki wan sma di bun ini En ai.

4:13
Gen 17:4-6
22:17-18
Gal 3:29
14Bika efu wi kan kisi wan sani fu Gado nomo fu di wi e hori a wèt, dan bribi no abi warti, èn dan a pramisi na wan soso sani.
4:14
Gal 3:18
15Bika a wèt e tyari a atibron fu Gado kon. Ma pe wèt no de, un no kan broko en tu. 16Dat' meki fu di wi e bribi, meki Gado gi wi a pramisi fu sori wi En bun-ati, èn a pramisi e teri gi ala den bakapikin tu. A no de gi den sma wawan di e hori a wèt, ma a de gi den sma tu di e bribi leki fa Abraham ben e bribi. Bika Abraham na a p'pa fu wi alamala.
4:16
Gal 3:7
17Bika a skrifi taki: “Mi meki yu tron a p'pa fu furu folku.” Ini a ai fu Gado, Abraham de dati tu, èn ini a Gado disi a ben e bribi. Gado na a Wan di e meki dedewan kon baka na libi, èn na En e meki san no ben de, kon de.
4:17
Gen 17:5
18Gado ben taigi Abraham taki a ben o kisi furu bakapikin, èn aladi ala sani ben e sori kba taki a no ben o man tron a p'pa fu furu folku, a tan bribi èn a no lasi howpu.
4:18
Gen 15:5
19Abraham ben si taki a owru tumsi fu kisi wan pikin, bika a ben e suku fu tapu wan hondro yari kba. Sara srefi no ben o man kisi pikin moro. Ma Abraham no ben kon swaki na ini en bribi.
4:19
Gen 17:17
20Noiti a lasi bribi ini a pramisi fu Gado, èn a bribi fu en ben kon moro tranga. Nanga dati a ben gi Gado grani. 21A ben sabi krinkrin taki Gado abi a makti fu du san A ben pramisi. 22Na a bribi dati meki taki Gado si en leki wan sma di bun ini En ai. 23A skrifi taki Gado si Abraham leki wan sma di bun ini En ai. Ma un mus sabi taki a sani disi no e teri gi Abraham wawan. 24A e teri gi wi tu, te wi poti wi bribi na ini Gado di meki Yesus, wi Masra, opo baka na dede. 25Yesus ben dede fu wi sondu ede, èn A opo baka fu wi kan kon bun nanga Gado.
4:25
Yes 53:5

5

Wi kon bun ini Gado ai

51Wi di kon bun ini Gado ai fu di wi bribi, abi freide nanga En, tangi fu wi Masra Yesus Kristus. 2San Yesus du meki taki Gado sori wi En bun-ati fu di wi bribi. A bun-ati disi e meki wi tnapu tranga, èn wi e meki bigi fu di wi abi a howpu taki Gado o meki wi teki prati ini En glori. 3Ma a no dati wawan. Wi e meki bigi tu fu di wi e nyan pina. Bika wi sabi taki te wi e nyan pina, dan a e leri wi fu hori doro. 4Te wi e hori doro wi e kon tranga, èn a tranga san wi e kon tranga, e meki taki wi abi howpu. 5Èn a howpu san wi abi no o meki wi kon na syen, bika Gado poti En lobi ini wi ati di A gi wi En Santa Yeye. 6Di wi no ben man yepi wisrefi, dan Kristus dede gi den sma di no e dini Gado, tapu a ten di Gado poti. 7Na wan tranga sani fu dede gi wan sma di bun ini Gado ai. Ma kande yu o man feni wan sma ete di abi a dek'ati fu dede gi wan bun sma. 8Ma Gado e sori wi fa A lobi wi. Bika di wi ben de sondusma ete, Kristus dede ini wi presi. 9Now di wi kon bun ini Gado ai fu di Kristus brudu lon gi wi, dan wi kan sabi krinkrin taki A o ferlusu wi fu a atibron fu Gado. 10Gado meki En Manpikin dede gi wi, fu wi kan kon bun nanga En aladi wi ben de En feyanti. Dat' meki wi kan sabi trutru tak' now di wi kon bun nanga En, A o ferlusu wi fu di Kristus e libi. 11Ma dati a no ala. Wi e meki bigi ini Gado fu di wi kon bun baka nanga En tangi fu wi Masra Yesus Kristus.

Adam nanga Kristus

12A de so taki na wan enkri sma nomo meki sondu kon na grontapu, dan sondu tyari dede kon. Èn fu di ala sma sondu, meki ala sma e dede tu.

5:12
Gen 3:2-7
13Bika sondu ben de kba na grontapu fosi Gado ben gi a wèt. Ma efu wèt no de, dan yu no man kisi strafu fu sondu. 14Wi e si taki ala sma dede ini a ten fu Adam kon miti Moses, aladi den no du a srefi sondu san Adam du di a psa Gado mofo. Adam na wan prentyi fu a Wan di ben mus kon. 15Ma a sondu fu Adam no de leki a presenti san Gado gi wi ini En bun-ati. Bika a sondu fu wan libisma ben tyari dede kon gi furu sma. Ma a bun-ati san Gado sori wi nanga a presenti di A gi wi, warti furu moro dati gi furu sma. Èn san Yesus Kristus du leki libisma ini En bun-ati, meki taki dati psa. 16A presenti san Gado gi wi, no de leki a sondu fu Adam. Bika a wan enkri sondu ben tyari strafu kon. Ma aladi wi du someni sondu, Gado gi wi a presenti san meki taki wi kon bun ini En ai. 17A sondu fu a wan man ben meki taki dede tron basi fu libisma. Ma ala sma di Gado e sori En bun-ati èn di A meki kon bun baka nanga En fu soso, o libi èn rigeri leki kownu, tangi fu Yesus Kristus. 18Fu di Adam psa Gado mofo, a sani dati tyari strafu kon gi ala sma. Na so tu, fu di Yesus du san Gado wani, ala sma kon bun ini Gado ai èn den kisi a libi. 19A trangayesi fu Adam ben meki bun furu sma tron sondusma. Na so a de tu tak' fu di Yesus arki Gado, meki bun furu sma sa kon bun ini Gado ai. 20A wèt kon bakaten, fu a sondu ben kon moro furu. Ma o moro sma ben e sondu, o moro Gado ben e sori En bun-ati moro ete. 21Soleki fa sondu ben meki dede tron basi fu libisma, na so a bun-ati e tiri libisma now fu di den kon bun ini Gado ai. Disi e meki den kisi a libi fu têgo, tangi fu wi Masra Yesus Kristus.

6

Wi dede gi sondu, ma wi e libi gi Gado

61San un sa taki dan? Un sa tan sondu fu Gado sori un En bun-ati moro nanga moro? 2Kwet'kweti! Un dede gi sondu. Fa un kan tan libi na ini sondu ete dan? 3Na sabi un no sabi taki wi alamala di dopu ini Kristus Yesus, ben dopu ini a dede fu En? 4Di wi dopu, wi dede èn wi beri makandra nanga En. Dan soleki fa a P'pa meki Kristus opo baka na dede nanga a bigi makti fu En, na so wi o libi wan nyun libi tu.

6:4
Kol 2:12
5Bika efu wi tron wan nanga Kristus fu di wi dede leki En, dan so wi sa opo baka na dede neleki En. 6Wan sani wi sabi: Di den spikri Yesus na a kroisi, a owru fasi fu wi ben spikri makandra nanga En. Dati psa fu tyari wan kba kon na a sondufasi fu wi, èn fu a sondu no man basi wi moro langa. 7Bika sondu no abi makti moro tapu wan sma di dede. 8So, efu wi dede makandra nanga Kristus, wi e bribi taki wi sa libi makandra nanga En tu. 9Bika wi sabi taki fu di Kristus opo baka na dede, A no o dede moro. Dede no abi makti moro na En tapu. 10Di Kristus dede, A dede wan leisi nomo fu broko a makti fu sondu, èn noiti A sa abi fu dede moro. Ma now di A e libi, A e libi gi Gado. 11Na so un mus si en tu, taki un dede gi sondu, ma un e libi gi Gado fu di un de wan nanga Kristus Yesus. 12Un abi wan skin di o dede, ma un no mus meki sondu rigeri leki basi na ini a skin disi, fu du san a lostu. 13No gi no wan pisi fu yu skin na a sondu fu du den ogri sani fu en. Ma poti yusrefi fu wroko gi Gado leki sma di ben dede, ma di e libi now. Poti ala pisi fu yu skin fu du wroko san bun ini Gado ai. 14Dan sondu no o basi un moro. Bika un no de ondro a wèt, fu di Gado sori un En bun-ati.

Wi mus poti wisrefi fu du bun

15San un sa du dan? Wi kan tan sondu fu di wi no de moro ondro a wèt, ma fu di Gado sori wi En bun-ati? Kwet'kweti! 16Un sabi taki te yu e poti yusrefi leki srafu gi wan sma, dan a sma dati na yu basi èn yu mus fu du san a taki. Efu yu de wan srafu fu sondu, dan yu o dede. Ma efu yu e du san Gado wani, dan yu o de wan bun sma ini En ai. 17Ma mi e taki Gado tangi! Bika fos'fosi un ben de srafu fu sondu, ma now un gi yesi nanga un heri ati na a leri di un kisi. 18Now un kon fri fu sondu, èn un tron srafu fu Gado fu du san bun ini Gado ai. 19Mi e taki a sani disi libisma fasi fu un kan ferstan san mi e taki. Fos'fosi un ben poti unsrefi leki srafu fu libi wan doti libi, èn un ben e broko a wan wèt baka a trawan. Ma now un mus poti ala pisi fu un skin fu du san bun ini Gado ai. Disi o meki un kon santa. 20Di un ben de srafu fu a sondu ete, un no ben man du san bun ini Gado ai. 21Ma sortu wini un ben abi? Now un e syen fu den sani san un ben e du, bika a kba fu den sani dati na dede. 22Ma now un kon fri fu sondu èn un tron srafu fu Gado. A wini san un abi na taki un kon santa, èn a kba fu a sani disi na a libi fu têgo. 23Bika a paiman fu sondu na dede. Ma a presenti san Gado gi wi, na a libi fu têgo na ini Kristus Yesus, wi Masra.