Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
5

Wi kon bun ini Gado ai

51Wi di kon bun ini Gado ai fu di wi bribi, abi freide nanga En, tangi fu wi Masra Yesus Kristus. 2San Yesus du meki taki Gado sori wi En bun-ati fu di wi bribi. A bun-ati disi e meki wi tnapu tranga, èn wi e meki bigi fu di wi abi a howpu taki Gado o meki wi teki prati ini En glori. 3Ma a no dati wawan. Wi e meki bigi tu fu di wi e nyan pina. Bika wi sabi taki te wi e nyan pina, dan a e leri wi fu hori doro. 4Te wi e hori doro wi e kon tranga, èn a tranga san wi e kon tranga, e meki taki wi abi howpu. 5Èn a howpu san wi abi no o meki wi kon na syen, bika Gado poti En lobi ini wi ati di A gi wi En Santa Yeye. 6Di wi no ben man yepi wisrefi, dan Kristus dede gi den sma di no e dini Gado, tapu a ten di Gado poti. 7Na wan tranga sani fu dede gi wan sma di bun ini Gado ai. Ma kande yu o man feni wan sma ete di abi a dek'ati fu dede gi wan bun sma. 8Ma Gado e sori wi fa A lobi wi. Bika di wi ben de sondusma ete, Kristus dede ini wi presi. 9Now di wi kon bun ini Gado ai fu di Kristus brudu lon gi wi, dan wi kan sabi krinkrin taki A o ferlusu wi fu a atibron fu Gado. 10Gado meki En Manpikin dede gi wi, fu wi kan kon bun nanga En aladi wi ben de En feyanti. Dat' meki wi kan sabi trutru tak' now di wi kon bun nanga En, A o ferlusu wi fu di Kristus e libi. 11Ma dati a no ala. Wi e meki bigi ini Gado fu di wi kon bun baka nanga En tangi fu wi Masra Yesus Kristus.

Adam nanga Kristus

12A de so taki na wan enkri sma nomo meki sondu kon na grontapu, dan sondu tyari dede kon. Èn fu di ala sma sondu, meki ala sma e dede tu.

5:12
Gen 3:2-7
13Bika sondu ben de kba na grontapu fosi Gado ben gi a wèt. Ma efu wèt no de, dan yu no man kisi strafu fu sondu. 14Wi e si taki ala sma dede ini a ten fu Adam kon miti Moses, aladi den no du a srefi sondu san Adam du di a psa Gado mofo. Adam na wan prentyi fu a Wan di ben mus kon. 15Ma a sondu fu Adam no de leki a presenti san Gado gi wi ini En bun-ati. Bika a sondu fu wan libisma ben tyari dede kon gi furu sma. Ma a bun-ati san Gado sori wi nanga a presenti di A gi wi, warti furu moro dati gi furu sma. Èn san Yesus Kristus du leki libisma ini En bun-ati, meki taki dati psa. 16A presenti san Gado gi wi, no de leki a sondu fu Adam. Bika a wan enkri sondu ben tyari strafu kon. Ma aladi wi du someni sondu, Gado gi wi a presenti san meki taki wi kon bun ini En ai. 17A sondu fu a wan man ben meki taki dede tron basi fu libisma. Ma ala sma di Gado e sori En bun-ati èn di A meki kon bun baka nanga En fu soso, o libi èn rigeri leki kownu, tangi fu Yesus Kristus. 18Fu di Adam psa Gado mofo, a sani dati tyari strafu kon gi ala sma. Na so tu, fu di Yesus du san Gado wani, ala sma kon bun ini Gado ai èn den kisi a libi. 19A trangayesi fu Adam ben meki bun furu sma tron sondusma. Na so a de tu tak' fu di Yesus arki Gado, meki bun furu sma sa kon bun ini Gado ai. 20A wèt kon bakaten, fu a sondu ben kon moro furu. Ma o moro sma ben e sondu, o moro Gado ben e sori En bun-ati moro ete. 21Soleki fa sondu ben meki dede tron basi fu libisma, na so a bun-ati e tiri libisma now fu di den kon bun ini Gado ai. Disi e meki den kisi a libi fu têgo, tangi fu wi Masra Yesus Kristus.

6

Wi dede gi sondu, ma wi e libi gi Gado

61San un sa taki dan? Un sa tan sondu fu Gado sori un En bun-ati moro nanga moro? 2Kwet'kweti! Un dede gi sondu. Fa un kan tan libi na ini sondu ete dan? 3Na sabi un no sabi taki wi alamala di dopu ini Kristus Yesus, ben dopu ini a dede fu En? 4Di wi dopu, wi dede èn wi beri makandra nanga En. Dan soleki fa a P'pa meki Kristus opo baka na dede nanga a bigi makti fu En, na so wi o libi wan nyun libi tu.

6:4
Kol 2:12
5Bika efu wi tron wan nanga Kristus fu di wi dede leki En, dan so wi sa opo baka na dede neleki En. 6Wan sani wi sabi: Di den spikri Yesus na a kroisi, a owru fasi fu wi ben spikri makandra nanga En. Dati psa fu tyari wan kba kon na a sondufasi fu wi, èn fu a sondu no man basi wi moro langa. 7Bika sondu no abi makti moro tapu wan sma di dede. 8So, efu wi dede makandra nanga Kristus, wi e bribi taki wi sa libi makandra nanga En tu. 9Bika wi sabi taki fu di Kristus opo baka na dede, A no o dede moro. Dede no abi makti moro na En tapu. 10Di Kristus dede, A dede wan leisi nomo fu broko a makti fu sondu, èn noiti A sa abi fu dede moro. Ma now di A e libi, A e libi gi Gado. 11Na so un mus si en tu, taki un dede gi sondu, ma un e libi gi Gado fu di un de wan nanga Kristus Yesus. 12Un abi wan skin di o dede, ma un no mus meki sondu rigeri leki basi na ini a skin disi, fu du san a lostu. 13No gi no wan pisi fu yu skin na a sondu fu du den ogri sani fu en. Ma poti yusrefi fu wroko gi Gado leki sma di ben dede, ma di e libi now. Poti ala pisi fu yu skin fu du wroko san bun ini Gado ai. 14Dan sondu no o basi un moro. Bika un no de ondro a wèt, fu di Gado sori un En bun-ati.

Wi mus poti wisrefi fu du bun

15San un sa du dan? Wi kan tan sondu fu di wi no de moro ondro a wèt, ma fu di Gado sori wi En bun-ati? Kwet'kweti! 16Un sabi taki te yu e poti yusrefi leki srafu gi wan sma, dan a sma dati na yu basi èn yu mus fu du san a taki. Efu yu de wan srafu fu sondu, dan yu o dede. Ma efu yu e du san Gado wani, dan yu o de wan bun sma ini En ai. 17Ma mi e taki Gado tangi! Bika fos'fosi un ben de srafu fu sondu, ma now un gi yesi nanga un heri ati na a leri di un kisi. 18Now un kon fri fu sondu, èn un tron srafu fu Gado fu du san bun ini Gado ai. 19Mi e taki a sani disi libisma fasi fu un kan ferstan san mi e taki. Fos'fosi un ben poti unsrefi leki srafu fu libi wan doti libi, èn un ben e broko a wan wèt baka a trawan. Ma now un mus poti ala pisi fu un skin fu du san bun ini Gado ai. Disi o meki un kon santa. 20Di un ben de srafu fu a sondu ete, un no ben man du san bun ini Gado ai. 21Ma sortu wini un ben abi? Now un e syen fu den sani san un ben e du, bika a kba fu den sani dati na dede. 22Ma now un kon fri fu sondu èn un tron srafu fu Gado. A wini san un abi na taki un kon santa, èn a kba fu a sani disi na a libi fu têgo. 23Bika a paiman fu sondu na dede. Ma a presenti san Gado gi wi, na a libi fu têgo na ini Kristus Yesus, wi Masra.

7

A wèt no e teri gi sma di dede

71Brada nanga sisa, solanga wan sma de na libi, a wèt e taigi a sma san a mus du. Un sabi dati, bika mi e taki nanga sma di sabi a wèt. 2Fu gi wan eksempre: Te wan uma trow, dan a wèt e tai en fasi na en masra solanga a man e libi. Ma te en masra dede, a wèt di ben tai en na en masra, no e teri gi en moro. 3So efu a uma teki wan tra man, aladi en masra de na libi ete, dan sma abi leti fu taki tak' a huru. Ma efu en masra dede, dan a wèt no e teri moro gi en. So a no e huru, awinsi a teki wan tra man. 4Brada nanga sisa, na so a de nanga unu tu. Bika di Kristus dede, un kmopo ondro a makti fu a wèt. Dan now un de fu a Wan di kon baka na libi, fu wi kan du bun wroko gi Gado. 5Di wi ben meki a sondufasi fu wi tiri wi, dan den sondu lostu di a wèt ben e wiki na ini wi, ben e basi wi fu wi du den wroko di e tyari dede kon. 6Ma now a wèt no e teri gi wi moro, bika wi dede gi a sani di ben tai wi hori. Now wi no e dini Gado moro tapu a owru fasi fu a wèt, ma wi e dini En tapu a nyun fasi fu a Yeye.

7San un sa taki dan? Taki a wèt na sondu? Kwet'kweti! Ma na a wèt ben leri mi san na sondu. Mi no ben o sabi san na bigi-ai efu a wèt no ben taki: “Yu no mus abi bigi-ai.”

7:7
Eks 20:17
Deu 5:21
8Ma a sondu teki a wèt disi fu wiki ala sortu bigi-ai na ini mi. Efu a wèt no ben de, sondu no ben o abi a makti disi. 9Fos'fosi mi ben libi sondro wèt. Ma di a wèt kon, a sondu kisi makti 10èn a tyari dede gi mi. So mi kon si taki a wèt di ben mus tyari libi kon, tyari dede kon gi mi. 11Bika a sondu teki a wèt disi fu kori mi, èn fu kiri mi.
7:11
Gen 3:13
12Ma a wèt santa, sosrefi den sani san a wèt e taki. Den de leki fa Gado wani, èn den bun.

Mi wani du bun, ma mi no man

13Un sa man taki dan tak' wan bun sani tyari dede kon gi mi? Kwet'kweti! Na a sondu du dati. A teki a bun sani fu tyari dede gi mi. Na so sondu sori san a de trutru, èn a wèt sori taki sondu takru psa marki. 14Wi sabi taki a wèt kmopo fu a Yeye fu Gado, ma mi na wan libisma di de leki wan srafu fu sondu. 15Mi srefi no man ferstan den sani san mi e du. Bika mi no e du den sani san mi e angri fu du. Ma den sani san mi no lobi srefsrefi, na dati mi e du.

7:15
Gal 5:17
16Fu di mi e du san mi no wani du, dati e sori mi taki mi e agri nanga a wèt, èn dati mi e feni en bun. 17Ma a no mi e du den sani moro, ma na a sondu di e libi na ini mi. 18Mi sabi taki no wan bun no de na ini mi, sobun na ini a sondufasi fu mi. Bika mi e angri fu du san bun, ma mi no man. 19Mi no e du a bun san mi wani du. Ma a ogri san mi no wani du, na dati mi e du. 20So efu mi e du a sani san mi no wani fu du, dan a no mi e du en moro, ma na a sondu di e libi na ini mi. 21So mi kon si wan sani ini a libi. Dati na tak' te mi wani du bun, a ogri de leti drape. 22Dipi ini mi ati mi lobi a wèt fu Gado, 23ma mi e si taki wan heri tra wèt e wroko na ini mi skin. Mi agri nanga a wèt fu Gado ini mi ferstan. Ma a tra wèt e feti nanga a wèt fu Gado, èn a e meki mi tron wan srafu fu a wèt fu sondu di de na ini mi. 24Mi de fu sari fu tru! Suma sa ferlusu mi puru ini a skin disi di o meki mi dede? 25Mi e taki Gado grantangi taki na Yesus Kristus, wi Masra, e du dati! 26So mi e si taki nanga mi ferstan mi e du san Gado wèt e taki, ma nanga a sondufasi fu mi, mi e du san a wèt fu sondu e taki.