Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
1

Elimelek e go nanga en famiri na Moab

11Ini a ten di den krutubakra ben e tiri a pipel, wan angriten ben broko ini a kondre. Dat' meki wan man kmoto fu a foto Betlehem, ini Yuda, fu go libi leki wan doroseisma na ini Moab. A ben tyari en uma nanga den tu manpikin fu en go nanga en. 2A man disi ben nen Elimelek. A uma fu en ben nen Noomi èn den tu manpikin fu en Maklon nanga Kilyon. Den ben de Efratitisma fu Betlehem ini Yuda. Di den doro ini Moab den tan libi drape leki doroseisma. 3Baka wan pisten Elimelek kon dede. So Noomi wawan ben tan na baka nanga den tu manpikin fu en. 4Den tu boi dati kon trow nanga uma fu Moab. Wan fu den uma ben nen Orpa èn a trawan ben nen Ruth. Ma di den libi sowan tin yari drape, 5Maklon nanga Kilyon, kon dede tu. So Noomi wawan kon tan na baka. A ben lasi en masra nanga den tu boi fu en.

6Dan Noomi kon yere drape ini Moab, taki MASRA sari En pipel èn taki A meki den ben abi nyanyan baka. So a meki ensrefi klari fu kmoto na ini Moab makandra nanga den tu uma di ben libi nanga den manpikin fu en. 7Na so Noomi kmoto fu a presi pe a ben e libi makandra nanga den tu uma disi. Ma di den ben na pasi e drai go baka na Yuda, 8Noomi taigi den taki: “Un kan drai go baka now na a oso fu un m'ma. Mi e winsi taki MASRA sa bun gi unu, soleki fa un ben bun gi den manpikin fu mi di dede. 9Mi e winsi tu taki MASRA sa meki un feni tra masra èn taki un sa abi en bun ini un oso.” Baka dati Noomi bosi den fu prati pasi nanga den. Ne den uma bigin bari krei. 10Den taigi Noomi taki: “Ma wi wani drai go nanga yu na yu folku!” 11Ma Noomi piki den taki: “Un drai gwe baka, mi pikin. Fu sanede un wani drai go baka nanga mi? Mi no o man kisi manpikin gi unu moro nanga san un o man trow. 12Un drai gwe baka, mi pikin, bika mi owru tumsi gi wan man. Awinsi mi ben abi howpu ete, awinsi tide neti ete mi sribi nanga wan man, awinsi mi meki manpikin poti na grontapu, 13un sa man wakti te leki den kon bigi? Un sa man tan solanga sondro fu trow wan tra man? Nono, mi pikin, un sabi taki dati no o man. A heri tori bita moro gi mi dan gi unu, bika MASRA teki mi leki En feyanti.” 14Ma den uma bari krei baka. Baka dati Orpa bosi Noomi, dan a gwe. Ma Ruth brasa Noomi ori. 15Dan Noomi taigi Ruth taki: “Luku, a frow fu yu masra brada e drai go na en pipel nanga en gado. Drai go nanga en!” 16Ma Ruth piki en taki: “Yu no abi fu dwengi mi moro, bika mi no o gwe libi yu. Mi o go pe yu o go èn mi o sribi pe yu o sribi. Yu folku sa de mi folku èn yu Gado sa de mi Gado. 17Mi o dede pe yu o dede èn pe den o beri yu na drape den o beri mi tu. MASRA kan strafu mi hebi efu mi no du san mi taki. Dede wawan sa prati mi nanga yu.” 18Di Noomi si taki noti ben o man meki Ruth kenki en prakseri, a tan tiri. 19So den ala tu teki pasi go moro fara, te leki den doro Betlehem.

Den sma fu Betlehem ben ferwondru srefsrefi di den si Noomi. Den umasma bari taki: “Na Noomi!” 20Ma Noomi taigi den taki: “Un no mus kari mi Noomi1:20 Noomi wani taki: Prisiri. moro, ma un mus kari mi Mara.1:20 Mara wani taki: Bita. Bika Gado di abi ala makti,1:20 A Hebrewtongo taki: El Shadai. meki furu bita sani miti mi. 21Di mi ben e gwe fu dyaso, mi ben abi ala sani. Ma MASRA meki mi drai kon baka nanga leigi anu. Fu sanede un sa kari mi Noomi ete, now di MASRA teki mi leki En feyanti èn a Wan di abi ala makti meki mi e pina now?” 22Na dati psa di Noomi nanga Ruth, a uma fu Moab, di ben trow nanga wan fu den manpikin fu en, drai kmopo fu Moab. Den ben doro na Betlehem a ten di den sma ben bigin koti groto.1:22 Groto na wan sani leki aleisi.