Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
1

Elimelek e go nanga en famiri na Moab

11Ini a ten di den krutubakra ben e tiri a pipel, wan angriten ben broko ini a kondre. Dat' meki wan man kmoto fu a foto Betlehem, ini Yuda, fu go libi leki wan doroseisma na ini Moab. A ben tyari en uma nanga den tu manpikin fu en go nanga en. 2A man disi ben nen Elimelek. A uma fu en ben nen Noomi èn den tu manpikin fu en Maklon nanga Kilyon. Den ben de Efratitisma fu Betlehem ini Yuda. Di den doro ini Moab den tan libi drape leki doroseisma. 3Baka wan pisten Elimelek kon dede. So Noomi wawan ben tan na baka nanga den tu manpikin fu en. 4Den tu boi dati kon trow nanga uma fu Moab. Wan fu den uma ben nen Orpa èn a trawan ben nen Ruth. Ma di den libi sowan tin yari drape, 5Maklon nanga Kilyon, kon dede tu. So Noomi wawan kon tan na baka. A ben lasi en masra nanga den tu boi fu en.

6Dan Noomi kon yere drape ini Moab, taki MASRA sari En pipel èn taki A meki den ben abi nyanyan baka. So a meki ensrefi klari fu kmoto na ini Moab makandra nanga den tu uma di ben libi nanga den manpikin fu en. 7Na so Noomi kmoto fu a presi pe a ben e libi makandra nanga den tu uma disi. Ma di den ben na pasi e drai go baka na Yuda, 8Noomi taigi den taki: “Un kan drai go baka now na a oso fu un m'ma. Mi e winsi taki MASRA sa bun gi unu, soleki fa un ben bun gi den manpikin fu mi di dede. 9Mi e winsi tu taki MASRA sa meki un feni tra masra èn taki un sa abi en bun ini un oso.” Baka dati Noomi bosi den fu prati pasi nanga den. Ne den uma bigin bari krei. 10Den taigi Noomi taki: “Ma wi wani drai go nanga yu na yu folku!” 11Ma Noomi piki den taki: “Un drai gwe baka, mi pikin. Fu sanede un wani drai go baka nanga mi? Mi no o man kisi manpikin gi unu moro nanga san un o man trow. 12Un drai gwe baka, mi pikin, bika mi owru tumsi gi wan man. Awinsi mi ben abi howpu ete, awinsi tide neti ete mi sribi nanga wan man, awinsi mi meki manpikin poti na grontapu, 13un sa man wakti te leki den kon bigi? Un sa man tan solanga sondro fu trow wan tra man? Nono, mi pikin, un sabi taki dati no o man. A heri tori bita moro gi mi dan gi unu, bika MASRA teki mi leki En feyanti.” 14Ma den uma bari krei baka. Baka dati Orpa bosi Noomi, dan a gwe. Ma Ruth brasa Noomi ori. 15Dan Noomi taigi Ruth taki: “Luku, a frow fu yu masra brada e drai go na en pipel nanga en gado. Drai go nanga en!” 16Ma Ruth piki en taki: “Yu no abi fu dwengi mi moro, bika mi no o gwe libi yu. Mi o go pe yu o go èn mi o sribi pe yu o sribi. Yu folku sa de mi folku èn yu Gado sa de mi Gado. 17Mi o dede pe yu o dede èn pe den o beri yu na drape den o beri mi tu. MASRA kan strafu mi hebi efu mi no du san mi taki. Dede wawan sa prati mi nanga yu.” 18Di Noomi si taki noti ben o man meki Ruth kenki en prakseri, a tan tiri. 19So den ala tu teki pasi go moro fara, te leki den doro Betlehem.

Den sma fu Betlehem ben ferwondru srefsrefi di den si Noomi. Den umasma bari taki: “Na Noomi!” 20Ma Noomi taigi den taki: “Un no mus kari mi Noomi1:20 Noomi wani taki: Prisiri. moro, ma un mus kari mi Mara.1:20 Mara wani taki: Bita. Bika Gado di abi ala makti,1:20 A Hebrewtongo taki: El Shadai. meki furu bita sani miti mi. 21Di mi ben e gwe fu dyaso, mi ben abi ala sani. Ma MASRA meki mi drai kon baka nanga leigi anu. Fu sanede un sa kari mi Noomi ete, now di MASRA teki mi leki En feyanti èn a Wan di abi ala makti meki mi e pina now?” 22Na dati psa di Noomi nanga Ruth, a uma fu Moab, di ben trow nanga wan fu den manpikin fu en, drai kmopo fu Moab. Den ben doro na Betlehem a ten di den sma ben bigin koti groto.1:22 Groto na wan sani leki aleisi.

2

Ruth e miti nanga Boas

21Noomi ben abi wan famiri fu a sei fu en masra Elimelek. A man disi ben nen Boas èn a ben de wan gudu èn prenspari man.

2Wan leisi Ruth, a uma fu Moab, aksi Noomi taki: “Yu feni en bun efu mi go na den pranigron? Mi wani go ini a gron fu wan sma di feni en bun fu mi piki a groto di tan didon na gron, baka te den wrokoman tai en poti ini bosu.” Noomi piki en taki: “Yu kan go mi pikin.” 3So Ruth gwe èn a go ini wan gron go piki groto, baka den man di ben e mai. Sondro fu a sabi a ben go ini a gron fu Boas, di ben de a famiri fu Elimelek. 4Baka wan pisten Boas srefi kmopo fu Betlehem go na en gron. A taki den man di ben e mai odi nanga den wortu disi: “Meki MASRA de nanga unu.” Den piki en taki: “Meki MASRA blesi yu.” 5Baka dati Boas aksi a basi fu den sma di ben e mai taki: “Suma na a yongu uma dati?” 6A basi fu den wrokoman piki en taki: “Na a yongu uma fu Moab di kon nanga Noomi, di Noomi drai kon fu Moab. 7A aksi un primisi fu waka baka den wrokoman fu piki a groto di e tan na baka te den e tyari en kon na wan. Na so a du doro dyaso, èn na heri dei, sensi fruku mamanten, a e wroko kba. A no rostu langa srefi.” 8Baka dati Boas taigi Ruth taki: “Mi pikin, arki. Yu no mus go na wan tra gron fu piki groto. Yu kan tan dyaso. Tan krosbei fu den umasma di e wroko gi mi. 9Yu mus luku bun pe den man e koti a groto, dan yu e waka baka den umasma di e tai en poti ini bosu. Mi sa taigi den man taki den no mus ferferi yu. Te yu neki drei yu kan go teki watra na ini den kroiki di den wrokoman furu.” 10Dan Ruth kindi èn a boigi dipi. A taigi Boas taki: “Fu sanede yu meki yu ai fadon na mi tapu èn sori mi a bunfasi fu yu? Mi na wan doroseisma.” 11Ma Boas piki en taki: “Mi yere ala sani finifini di yu du gi a mama fu a man nanga san yu ben trow, baka di a man fu yu dede. Mi yere tu fa yu gwe libi yu papa nanga yu mama nanga a kondre pe yu gebore èn fa yu hari go na wan folku di yu no ben sabi bifo. 12MASRA sa pai yu baka fu den sani di yu du. MASRA, a Gado fu Israel, di yu teki leki yu kibripresi, sa pai yu bogobogo baka.” 13Ruth piki Boas baka taki: “Masra, yu bun gi mi. Yu taki so switi nanga mi èn yu trowstu mi, aladi mi a no wan fu den uma srefi di e wroko gi yu.”

14Di a yuru ben doro fu nyan, Boas taigi Ruth taki: “Kon sidon nanga wi. Teki wan pisi brede dan yu e dopu en ini a win.” So Ruth go sidon sei den man di ben e mai, dan Boas langa losi karu gi en. Ruth nyan te en bere furu, ma karu ben libi ete. 15Baka di Ruth ben opo fu go piki groto baka, Boas komanderi den wrokoman fu en taki: “Awinsi a go piki na mindri den bosu di tai kba, un no mus taigi en noti, 16ma un mus yepi en. Un mus puru ini den bosu poti na gron gi en, fu a kan feni den piki. Un no mus bari en te a e piki den.” 17Ruth piki groto te leki neti fadon. Di a naki en puru den siri, a ben abi sowan tutenti kilo groto.

18Ruth teki a groto, dan a drai go ini a foto. Di a sori Noomi omeni groto a piki èn di a gi en den losi karu di ben libi baka di a ben nyan, 19Noomi aksi en taki: “Pe yu go piki groto tide? Ini suma gron yu go wroko? Gado sa blesi a sma dati di meki en ai fadon na yu tapu.” Dan Ruth taigi Noomi tak' a man pe a wroko a dei dati nen Boas. 20Ne Noomi bari taki: “MASRA sa blesi en, bika a e tan sori a bigi lobi fu En na libiwan nanga dedewan.” Noomi taigi Ruth moro fara taki: “A man dati na wan famiri fu unu. En na wan fu den sma fu a famiri di abi a plekti fu sorgu gi unu.” 21Ne Ruth taigi Noomi taki: “A man ben taigi mi tu tak' mi mus tan nanga den wrokoman fu en, te leki den kba koti ala a groto ini a heri gron.” 22Noomi taigi Ruth taki: “Dati na wan bun sani, mi pikin. Tan na den uma di e wroko gi en. Ini a gron fu wan tra sma den wrokoman kan du yu ogri.” 23Na so Ruth tan piki groto nanga den umasma di ben e wroko gi Boas, te kon miti a kba fu a ten pe groto nanga tarwe e koti. Ruth tan libi nanga a mama fu en masra di dede.