Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
5

51Mi kon na ini mi dyari

mi sisa, mi trowmisi.

Mi piki mi mirre nanga balsem,

mi nyan a oni fu mi onigodo,

mi dringi mi win nanga mi merki.

Nyan, mi mati, dringi

dringi te leki un kon drungu fu lobi.

2Mi ben e sribi, ma mi ati ben wiki.

Yere, mi lobi e naki na a doro.

Mi sisa, mi lobi, opo gi mi,

mi doifi, mi moro moi uma.

Mi ede nati fu a dow

den dropu fu a neti anga na mi wiwiri.

3Mi puru mi krosi kba

yu wani fu mi weri den baka?

mi wasi mi futu kba

yu wani fu mi doti den baka?

4Mi lobi langa en anu kon na inisei,

mi firi fa mi ati bigin naki.

5Mi opo fu go opo a doro gi mi lobi.

Mi anu ben nati nanga mirre,

mirre ben e dropu fu mi finga

tapu a greni fu a doro.

6Mi opo a doro gi mi lobi

ma mi lobi ben gwe, a no ben de fu si moro.

Mi ede ben e drai di mi no si en moro.

Mi luku fu en, ma mi no si en

Mi kari en, ma a no piki.

7Den waktiman, di e waka lontu luku a foto, si mi

den naki mi, gi mi mankeri

den waktiman di e hori wakti na den skotu

hari a duku puru di ben tapu mi fesi.

8Uma fu Yerusalem, sweri en gi mi

te un feni mi lobi,

taigi en gi mi,

taki mi e flaw soso fa mi e angri so tranga fu en.

9Taigi mi, yu moro moi uma di de,

san a lobi fu yu abi moro leki den trawan?

San a lobi fu yu abi moro leki den trawan?

taki yu wani fu wi meki sowan sweri?

10A skin fu mi lobi e brenki, a rediredi

a moi moro tin dusun trawan.

11En ede na fu gowtu, lala gowtu,

a kroru wiwiri fu en blaka trutru.

12Den ai fu en gersi den ai fu den doifi

di de na wan liba pe a watra e lon.

den e wasi na ini merki

na wan liba di furu nanga watra.

13En seifesi na wan dyari nanga balsem

wan switi smeri a e gi,

En mofobuba na wan lelibromki

mirre e dropu kmoto na en.

14En anu na fu gowtu

tarsisston seti na den tapu.

En skin na fu ivoor

nanga lasurston na en tapu.

15En futu na fu marmer

tapu wan futupisi fu lala gowtu.

Te a tnapu a hei leki a Libanon,

hipsi leki den sedrebon.

16En mofo switi

ala sani fu en moi

Uma fu Yerusalem

Na so mi lobi tan, na so mi mati de.

6

61Pe a lobiwan fu yu go

yu moro moi uma di de?

Sortu sei a lobiwan fu yu go?

wi wani yepi yu suku en.

2Mi lobi go na en dyari

a go na den bedi fu en

den bedi fu balsem.

drape a go fu prisiri ini en dyari,

fu go broko bromki.

3Mi na fu mi lobi

mi lobi na fu mi,

a e luku den skapu fu en na mindri den bromki.

4Mi lobi, yu moi fu tru

yu moi leki Tirsa,

yu moi leki Yerusalem,

ma yu de fu frede leki den legre

den e kon nanga opo fraga

5Puru yu ai na mi tapu

bika den e bruya mi

A blaka wiwiri fu yu e dansi

leki krabita di e lon saka a Gileadbergi.

6Yu tifi weti,

weti leki wan grupu uma skapu

di e kmoto ini a watra,

Tu na tu den e kmoto ini a watra,

no wan no e mankeri.

7Mi e si yu seifesi baka a duku di tapu yu fesi,

a redi, redi leki wan granaki-apra.

8Siksitenti kownu-uma

aititenti tra uma fu kownu

someni yongu uma taki den no de fu teri.

9Ma no wan no de leki yu,

mi doifi, mi moro moi uma.

Gi en mama trawan no de.

A popki fu a ai fu a wan di meki en.

Te tra uma si en, den e gi en grani

taki a de wan koloku uma.

Den kownu-uma nanga den tra uma fu kownu

e gi en grani.

10Suma e opo drape so leki a mamanten son?

krin leki a furu mun,

brenki leki a faya son,

ma di de fu frede leki wan legre?

11Mi saka go na a dyari nanga notobon

fu luku den bromki fu den bon ini a dal

fu luku efu den droifibon e gi nyun taki kba

fu luku efu den granaki-aprabon gi bromki kba.

12A gersi mi no ben de fu misrefi moro

Yu ben tyari mi gwe tapu wan wagi

fu mi folku.6:12 A Hebrewtekst fu a pisi disi no krin. Un kan puru a pisi disi so tu: Yu ben tyari mi gwe tapu den wagi fu kownu, noso: den wagi fu Aminadab ben meki taki mi no ben sabi misrefi moro.

13Drai kon na mi, uma fu Sulem, drai kon.

Drai kon, drai kon, meki wi luku yu.

Fu sanede un wani luku a uma disi fu Sulem?

neleki un e luku reidansi fu Makanaim?6:13 Son vertaling abi a vers disi leki 7:1.

7

71Luku fa yu futu moi ini yu susu,

kownupikin.

Te yu e waka yu baka e lolo

leki den krara fu wan keti,

a wroko fu wan man di sabi en wroko.

2Yu kumba na wan moi komki

di furu nanga switi win.

Yu bere na wan ipi karu

di lontu nanga moi bromki.

3Tu yongu dia,

na dati den borsu fu yu de

wan twelengi fu wan uma dia.

4Yu neki moi leki wan toren fu ivoor,

yu ai gersi den bron fu Hesbon,

na den bigi doro fu Bat-Rabim.

Yu noso na a toren fu Libanon,

di e luku go na tapu Damaskus.

5Leki a Karmelbergi,

na so yu ede de na tapu yu neki.

A dungru redi wiwiri fu yu di e brenki,

fanga yu kownu hori, tai en hori na ini.

6Yu moi trutru, mi lobi.

A moro switi sani di wan sma bo wani.

7Yu moi leki wan palmbon,

yu borsu na den froktu di anga na en.

8Ne mi taki: mi wani kren a bon disi

piki den froktu fu en.

Iya, meki den borsu fu yu de leki bosu nanga droifi,

yu bro abi a smeri fu apra,

9yu tongo de leki a moro switi win7:9 A Hebrewtekst fu a pisi disi no krin. Un kan puru a pisi disi so tu: yu mofo de leki a moro switi win noso: a taki fu yu de leki a moro switi win.

pe mi e wasi den bosi fu mi.7:9 A Hebrewtekst fu a pisi disi no krin.

pe mi e sungu mi mofobuba nanga mi tifi.7:9 A Hebrewtekst fu a pisi disi no krin.

10Mi na fu mi lobi,

a e angri fu mi.

11Kon, mi lobi,

meki wi go na ini a wei,

meki wi psa a neti na mindri den hennabromki.

12Meki wi go frukufruku na den droifidyari

fu luku efu den droifibon e gi nyun taki kba,

fu luku efu den gi bromki kba,

fu si efu den granaki-apra bon gi nyanyan kba.

Drape mi sa gi yu mi lobi.

13Den lobi-apra e smeri kba

den moro switi froktu anga na un doro

froktu di piki nownowde

froktu di e drei gwe kba.

gi yu, mi lobi, gi yu den ben kibri.