Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
1

Odi

11Gi den sma fu Gado na Efese,1:1 Wantu manuscript no abi a nen Efese. di e bribi ini Kristus Yesus,

Disi na wan brifi fu Paulus. Mi na wan boskopuman fu Kristus Yesus fu di Gado wani dati.

1:1
Bosk 18:19-21
19:1
2Mi e winsi taki Gado wi P'pa, nanga wi Masra Yesus Kristus, sa sori un bun-ati èn gi un freide.

Gado blesi unu nanga ala yeye blesi

3Meki wi opo a nen fu Gado, a P'pa fu wi Masra Yesus Kristus. Bika fu di wi de wan nanga Kristus, meki A blesi wi nanga ala yeye blesi di de na ini heimel.

4Bifo A ben meki grontapu, A ben teki wi fu Ensrefi fu di wi de wan nanga Kristus. A du dati fu wi kan de santa èn sondro fowtu na En fesi. Fu di A lobi wi, 5A ben teki a besroiti na fesi kba fu teki wi leki En pikin. Na Yesus Kristus meki taki dati psa. Gado ben abi prisiri nanga a besroiti èn na dati A ben wani. 6Meki wi prijse Gado fu En bun-ati di bigi psa marki! A sori wi a bun-ati disi fu di wi de wan nanga En Manpikin di A lobi.

7Wi de wan nanga a Manpikin. Dat' meki En brudu meki wi kon fri, èn wi kisi pardon fu wi sondu fu di a bun-ati fu Gado no de fu marki.

1:7
Kol 1:14
8A sori wi a bun-ati disi na ini ala sortu koni nanga sabi di A gi wi bogobogo. 9Gado ben feni en bun fu meki wi kon sabi a kibritori fu san na En wani. Disi e akruderi nanga san A ben prakseri fu du ini Kristus 10te a ten lepi. Gado o tyari ala sani di de na heimel nanga grontapu kon makandra ondro wan enkri edeman. Dati na Kristus.

11Gado ben abi en ini En prakseri taki wi di A ben teki na fesi kba èn di de wan nanga En Manpikin, sa kisi wan pisi fu a gudu. A e du ala sani soleki fa Ensrefi ben wani fu du en. 12Tapu sowan fasi wi di ben poti wi howpu langaten kba na ini Kristus, sa prijse Gado di abi sowan glori.

13Un tron wan nanga a Manpikin baka di un yere a tru boskopu, dati na a bun nyunsu di ferlusu unu. Di un bribi, dan Gado gi unu a Santa Yeye di A ben pramisi leki wan marki taki unu na fu En. 14A Santa Yeye na a panti fu a gudu di Gado abi gi wi, a dyaranti taki Gado o ferlusu den sma di A teki gi Ensrefi. Meki wi prijse Gado di abi sowan glori!

A begi fu Paulus

15Mi yere fa unu e bribi na ini Masra Yesus èn fa un lobi ala den sma di de fu Gado. 16Dat' meki mi e tan taki Gado tangi gi unu, èn mi e tan memre unu te mi e begi. 17Mi e begi taki a Gado fu wi Masra Yesus Kristus, a P'pa di mus kisi glori, sa gi unu a Yeye di e gi koni èn di e tyari sani kon na krin. Dan so un sa kon sabi Gado trutru. 18Mi e begi tu fu A opo un ai fu un kon ferstan sortu howpu de gi den wan di A kari. Dan un sa kon sabi o bigi den blesi de fu a gudu san Gado abi gi den sma fu En, 19èn fa a krakti fu En di e wroko na ini wi di e bribi, bigi psa marki. A krakti disi na a srefi bigi krakti 20nanga san Gado ben meki Kristus opo baka na dede èn nanga san A poti Kristus na En let'anu sei na ini heimel.

1:20
Psa 110:1
21Drape A hei moro ala yeye di de edeman, den di abi makti, den di abi krakti, nanga den di e rigeri. Awinsi sortu tra nen yu ben sa wani kari kon, Kristus hei moro en ini a ten disi nanga a ten san e kon. 22Gado gi En makti tapu ala sani, èn A poti En leki Basi fu ala sani san de. A poti En tu leki ede fu a gemeente.
1:22-23
Psa 8:7
Kol 1:18
23A gemeente na a skin fu Kristus. A e meki taki Kristus de ala sani san A mus de,1:23 Un kan puru a pisi disi so tu: A gemeente na a skin fu Kristus. Kristus e meki a de san a mus de. èn Kristus e meki tak' na ala presi, ala sani de san den mus de.

2

A bun-ati fu Gado

21Wan ten ben de fosi pe un ben dede na yeyefasi, fu di un ben psa Gado mofo èn fu di un ben sondu.

2:1-5
Kol 2:13
2Un ben libi leki den tra sma fu grontapu, èn un ben du san a basi fu den yeye na loktu ben wani. Na en na a yeye di e wroko now na ini den sma di no wani du san Gado wani. 3Fosi, wi srefi ben de leki den sma disi. Wi ben e waka nanga tranga lostu, wi ben e du san a skin ben firi fu du, nanga san ben kon ini wi prakseri. A fasi fa wi ben de ben meki taki a atibron fu Gado ben de na wi tapu neleki ala tra sma. 4Ma Gado di abi furu sari-ati, ben lobi wi sote, 5taki A meki wi kisi libi baka makandra nanga Kristus. A du dati aladi wi ben dede na yeyefasi fu di wi ben psa En mofo. Ma Gado ferlusu wi fu di A ben wani sori wi En bun-ati. 6Fu di wi de wan nanga Kristus Yesus, Gado meki wi kon na libi baka makandra nanga Kristus. Èn makandra nanga En, Gado gi wi wan presi na ini heimel. 7Nanga dati Gado ben wani sori ini den ten di mus kon ete, tak' a bun-ati fu En bigi psa marki. Èn a bun-ati disi de fu si ini a bun di A bun gi wi ini Kristus Yesus. 8Bika na fu di Gado sori unu En bun-ati, meki A ferlusu unu di un bribi. Èn disi no kmopo fu unu srefi, ma Gado langa en gi unu leki wan kado. 9A no du dati fu di un ben du wan sani fu En. Dat' meki no wan sma o man naki na tapu en borsu. 10Na Gado meki unu. A meki un tron wan nyun sma ini Kristus Yesus, fu un sa du den bun wroko san A poti langa ten klari kba gi un fu un du.

Un tron wan ini Kristus

11Dat' meki un no mus fergiti taki un ben gebore leki sma di no de Dyu. Den Dyusma ben e kari unu: “Sma di no besnei.” Ma a besnei na wan sani san libisma e du gi tra libisma. 12A ten dati un no ben de wan nanga Kristus. Un no ben de sma fu Israel, èn un no ben abi prati ini den pramisi fu Gado di de ini den ferbontu. Un ben libi na grontapu sondro howpu èn sondro Gado. 13Ma now, un di ben de farawe fu Gado, kon de wan nanga Kristus Yesus. A brudu fu Kristus meki un kon krosbei fu Gado. 14Bika na Kristus tyari freide kon. A meki Dyusma nanga sma di no de Dyu tron wan folku, èn A broko a skotu puru di ben e hori den na feyanti. 15Nanga a dede fu En, A tyari wan kba kon na a wèt, den komanderi fu a wèt, nanga den difrenti sortu sani san a wèt ben taigi un fu du. Na so A meki den tu grupu sma tron wan grupu fu nyun sma di de wan nanga En. Tapu a fasi disi A tyari freide kon na den mindri.

2:15
Kol 2:14
16Di A dede na a kroisi, A meki den tron wan enkri skin èn A meki den kon bun baka nanga Gado. Dan so A tyari wan kba kon na a feyanti fasi fu den.
2:16
Kol 1:20
17Di Kristus kon, A tyari a boskopu fu freide kon gi unu di ben de farawe èn sosrefi gi den sma di ben de krosbei fu Gado.
2:17
Yes 57:19
18Bika san Kristus du meki taki wi alamala abi fri pasi fu go na a P'pa ini a wan Yeye.

19Na so un no de moro leki doroseisma, noso sma di e tan fu wan syatu pisten drape. Ma now makandra nanga ala den sma fu Gado, un na sma fu a srefi kondre. Un na sma fu a oso fu Gado 20di bow tapu a fundamenti fu den profeiti nanga den boskopuman fu Yesus. Èn Kristus Yesus srefi na a stonfutu. 21Na En e hori ala den ston fu a oso na wan, èn na En e meki a tron wan santa tanpresi ini Masra. 22Unu di de wan nanga En, de wan pisi fu a oso tu. Un de leki wan presi pe Gado e tan yeyefasi.